Maj 15 2021 07:57:12
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE
BIBLIOTEKA SZKOLNA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PIEŚŃ SZKOŁY
PODRĘCZNIKI 2020/2021
· Spis podręczników
· Religia
· Regulamin wypożyczania podręczników:
- wersja: _.doc
- wersja: _.pdf
AKCJA MEN

mLegitymacja
Polecamy
OGÓLNIE O GMINIE

POŁOŻENIE

Terytorium gminy Krzemieniewo znajduje się w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i usytuowane jest pomiędzy 51º47' a 51°56' szerokości geograficznej północnej oraz pomiędzy 16°43' a 16°54' długości geograficznej wschodniej. Obejmuje obszar 113.349 ha. Sąsiaduje z następującymi gminami: Osieczną, Krzywiniem, Gostyniem, Poniecem i Rydzyną. Siedzibą władz samorządu lokalnego jest Krzemieniewo, wieś sołecka oddalona o około 18 km od Leszna. Pod względem geograficznym gmina Krzemieniewo jest umiejscowiona na obszarze podprowincji Niziny Środkowopolskiej, w Makroregionie Niziny Południowo-Wielkopolskiej, gdzie zajmuje część Wysoczyzny Leszczyńskiej, Pojezierza Krzywińskiego oraz Rowu Polskiego.

RZEŹBA TERENU

Północną część gminy stanowi część Pojezierza Krzywińskiego, którego urozmaicona rzeźba jest rezultatem działania lądolodu i wód lodowcowych w okresie zlodowacenia. Do dzisiaj zachowały się wyraźne rynny i doliny, silnie rozcinające wysoczyznę morenową. Linia zlodowacenia bałtyckiego, przebiegająca na północ od Garzyna, Karchowa i Belęcina, dzieli obszar gminy na północną, charakteryzującą się bogatą rzeźbą poglacjalną, oraz część południową – równinną. Wzniesienia terenowe sięgają od 74 do 121 metrów n.p.m.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Osady trzeciorzędowe zalegają na zróżnicowanych głębokościach. Decyduje o tym miąższość pokrywy utworów czwartorzędu plejstocenu, z którego zbudowana jest powierzchnia gminy Krzemieniewo. Znaczna powierzchnia gminy leży na obszarze Wysoczyzny Leszczyńskiej, zbudowanej z utworów dennomorenowych i akumulacyjnych. W ich skład wchodzą tutaj gliny zwałowe, żwiry i głazy moren czołowych oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe. Obniżenia dolinne i rynny wypełniają mady, piaski i żwiry rzeczne. Obszary wysoczyznowe, o podłożu przeważnie stanowiącym utwory gliniaste, są użykowane w 81,5% jako grunty orne (gleby klas IIIa – Ivb). Tereny tarasy nadzalewowej dolin rynnowych zajmują użytki zielone, lasy, oraz grunty orne (gleby klasy V – VI). Ukształtowanie terenu stwarza dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa.
Na południe od linii kolejowej Leszno – Gostyń, po obu stronach drogi prowadzącej z miejscowości Osieczna przez Pawłowice do Ponieca, znajduje się złoże gazu ziemnego „Kąkolewo”, odkryte w 1973 roku.

WARUNKI GLEBOWE

W oparciu o gleboznawczą klasyfikację gruntów oraz opracowane mapy glebowo-rolnicze można stwierdzić, że gleby w gminie Krzemieniewo, należą do średniourodzajnych. Pod względem wartości rolniczej przeważają gleby brunatne, występujące w południowej i środkowej części gminy, między innymi na terenie wsi Oporówko, Oporowo, Lubonia, Mierzejewo, Krzemieniewo, Drobnin i częściowo Pawłwice. Gleby typu bielicowego zajmują około 26% powierzchni, natomiast na obszarze pozostałych wsi występują niewielkie enklawy ziem czarnych i gleb murszowych.
Pod względem bonitacyjnym gleby występujące na obszarze gminy Krzemieniewo, zalicza się do poziomu średniego. Przeważają gleby III – IV klasy bonitacyjnej, obejmujące około 80% powierzchni użytków rolnych.

HYDROGRAFIA

Wody powierzchniowe.
Uwarunkowane naturalną rzeźbą terenu cieki w południowej części gminy przynależą do zlewni Rowu Polskiego. W północnej części spływają ado zlewni Kanału Obry. W tym rejonie położone jest Jezioro Górznickie o powierzchni 24,5 ha przy maksymalnej głębokości 5-6 metrów. Najgłębszy punkt jeziora leży niemal na jego środku. W partii brzegowej występuje gwałtowny uskok dna do głębokości 2,5 metra, który po 10-15 metrach przechodzi w łagodny stok, opadający ku środkowi zbiornika. Miłośnicy wędkarstwa napotkają tutaj leszcza, sandacza, lina, piękne okazy węgorza a także pojedyncze szczupaki. Jezioro Górznickie ma połączenie z Jeziorem Świerczyńskim Małym przez sztuczny kanał.
Na terenie gminy Krzemieniewo występują jeszcze stawy o powierzchni około 20 km², a z ważniejszych cieków należy wymienić Rów Luboński o długości 14,4 km oraz Rów Bojanicki o długości 1,8 km.
Podstawę urządzeń melioracyjnych stanowi 5,4 km cieków uregulowanych i 166,4 km cieków szczegółowych. Obszar gminy dzieli dział wodny II rzędu między Wartą a Baryczą.
Wody gruntowe.
Poziom wód gruntowych na przeważającym obszarze gminy, stanowiącym wysoczyznę dennomorenową, zalega na różnych głębokościach w zależności od występowania warstw i soczewek wodonośnych. Najczęściej zwierciadło wód gruntowych występuje na 1,5-2,5 m, ale lokalnie również głębiej, np. W Bojanicach na 12,7 m.

KLIMAT

Gmina Krzemieniewo leży w obrębie regionu Śląsko-Wielkopolskiego. Jest to obszar o przewadze wpływów oceanicznych. Długość trwania okresu wegetacyjnego wynosi około 220 dni. Przeważają wiatry zachodnie. Udział dni z pokrywą śnieżną jest niewielki i wynosi 60-65 dni w ciągu roku. Obszar gminy przynależy do strefy najniższych opadów atmosferycznych w kraju. Występują okresowo niedobory wody w studniach. Roczne sumy opadów atmosferycznych rejestrowanych w dłuższym czasie, wynoszą od 300 do 700 mm. Dominują jednak lata suche i w okresach wieloletnich średnia opadów rocznych kształtuje się na poziomie 300-400 mm. Teren gminy Krzemieniewo znajduje się w granicach obszarów najmniej skażonych zanieczyszczeniami z hut zlokalizowanych w rejonie Głogowa.

ROŚLINNOŚĆ

Szata roślinna jest urozmaicona i obejmuje zbiorowiska leśne, roślinność łąkową i pastwiskową. Lasy zajmują zaledwie 13,3% powierzchni. Największy zespół leśny występuje między Górznem, Belęcinem i Bojanicami. Stanowi on kompleks, zajmujący zbocze doliny rynnowej, w którym przeważają drzewostany powyżej 40 lat. Obejmuje bory mieszane, lasy mieszane oraz lasy lokalne o siedliskach wilgotnych. Na terenie gminy występują liczne parki, zadrzewione aleje i pasy zieleni śródpolnej. Tereny na północ od linii Górzno-Karchowo-Belęcin wchodzą w obszar chronionego krajobrazu i stanowią zarazem część ponadregionalnego systemu powiązań przyrodniczo-ekologicznych. Ta część gminy charakteryzuje się stosunkowo mało przekształconą przyrodą i tym samym zapewnia dobre warunki do uprawiania rekreacji i turystyki.

Źródło: "Charakterystyka gminy Krzemieniewo 1998-2002", Urząd Gminy Krzemieniewo.
8,079,257 Unikalnych wizyt

Powered by
PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.